Általános Szerződési Feltételek

A TravelGATE Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódó ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TravelGATE Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által biztosított XML adatbázis szolgáltatás tárgyában a megrendelővel (továbbiakban: megrendelő) Szolgáltatási Szerződés (továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) részletes és általános feltételeit tartalmazza, melyeket a megrendelő az Szolgáltatási Szerződés megkötésével, illetve elektronikus megrendelés esetén a szolgáltató www.travelgate.hu című honlapján – a megrendelés során – annak elfogadásával magára nézve kötelezően ismer el.

Az ÁSZF hatálya

1.1. Felek rögzítik, hogy a szolgáltató és megrendelő jogviszonyában jelen ÁSZF a Szolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg lép hatályba és a felek közötti jogviszony megszűnéséig, illetőleg az abból eredő teljes körű elszámolás megtörténtéig alkalmazandó. Jelen ÁSZF a felek, azaz a szolgáltató és a megrendelő közötti jogviszony általános feltételeit, mindkét fél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltatási szerződés alapján a felek közötti jogviszony határozott vagy határozatlan időtartamra jön létre.

2 A szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.& A szolgáltató köteles a szolgáltatást – a jogszabályi előírások valamint a Szolgáltatási szerződés és annak részeit képező jelen ÁSZF szerinti – folyamatos nyújtására. A szolgáltató eves szinten 99% időbeli rendelkezésre állást garantál a szolgáltatásaira azzal, hogy a fenmaradó1%-ban, mint kiesési időbe nem tartozik bele a 2.2 pontban meghatározott karbantartási idő.
A szolgáltató szavatolja, hogy szolgáltatás biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik, a szolgáltatás a Szolgáltatási Szerződés megkötése napjától számított 14 napon belül aktiválásra kerül.

2.2. A szolgáltató köteles a folyamatos működtetés érdekében a szolgálat társainak rendszeres karbantartására. A karbantartásról a szolgáltató a megrendelőt legalább 24 (huszonnégy) órával előzetesen értesíti, és gondoskodik arról, hogy a karbantartás ne haladja meg mindösszesen havi 48 (negyvennyolc) óra időtartamot.
A szolgáltató egyébként is köteles a szolgáltatásban bekövetkezett meghibásodást, üzemzavart lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani.

A szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkezett váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatvesztésekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívülálló okok miatt következtek be.

A szolgáltató felelőssége nem terjed ki az erőszakos behatolásból, erőszakos bűncselekményből eredő károkért, elemi károkért, továbbá a 4.4. pontban részletezett vis major-ért. A szolgáltató a megrendelő vagy saját maga által alkalmazott szünetmentes tápegységek és feszültségvédelmi berendezések által nem kivédett zavarokért, túlfeszültségért sem felelős. Továbbá nem terjed ki a szolgáltató felelőssége az átvett XML tartalmakra, az átadási hibákra, pontatlanságokra, és nem tartozik felelősséggel az adatok helyessége tárgyában valamint azért sem felel, hogy mennyi szolgáltató van a rendszerben azaz mennyi szolgáltató, adja vagy veszi át az XML adatokat.

A szolgáltató a szolgáltatásról a felügyelete alatt álló hálózati komponensekre vonatkozó minőségi kritériumok figyelembevételével gondoskodik.

2.3. A szolgáltató köteles a Szolgáltatási Szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatosan a megrendelő által kért technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján megadni azzal a megszorítással, hogy felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

2.4. A szolgáltató köteles a megrendelő Szolgáltatási Szerződésben megadott adatainak védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartására. A szolgáltató a megrendelő adatait harmadik illetéktelen személyek részére nem adhatja át, amely szabály alól kivétel képez, ha az adatok kiadására a szolgáltatót jogszabály kötelezi, valamint ha a szolgáltató a megrendelő esetleges szolgáltatási díjtartozása esetén az azonosításhoz szükséges adatokat egy adósságbehajtó társaság részére adja át. A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a www.travelgate.hu weboldalon a Szolgáltó megjelenítheti a megrendelő Cégnevét , illetőleg fantázianevét és a megrendelő weboldalának elérési útját (url-jét).

2.5. A szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani oly módon, hogy a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal a módosítás lényegi elemeit a honlapjának nyitóoldalán (www.travelgate.hu) jól látható módón köteles elhelyezni.

2.6. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát, erről azonban a megrendelőt – a tervezett módosítást legalább egy hónappal megelőzően – e-mail útján tájékoztatni köteles.
A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak díját, erről azonban a megrendelőt – a tervezett módosítást legalább egy hónappal megelőzően – e-mail útján tájékoztatni köteles.
Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható
.
A határozott időre megkötött Szolgáltatási szerződés esetében azonban a szolgáltatási díj mértéke nem változtatható.

A szolgáltató jogosult a szolgáltatási köreinek bővítésére a megrendelő előzetes értesítése nélkül is.

2.7. A szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek a teljesítéséhez jogosult alvállalkozó vagy más közreműködő igénybevételére.

3 A megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1. A megrendelő kizárólag saját maga jogosult a Szolgáltatási Szerződésben az általa megrendelt szolgáltatást használni, hasznosítani azzal rendelkezni. Ha a megrendelő ezen jogok gyakorlását engedély nélkül harmadik személynek átengedi vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A megrendelő a szolgáltatást kizárólag rendeltetésszerűen, a vonatkozó jogszabályi, valamint szakmai – így különösen az internet általános szabályaiban (Netikett) foglalt – előírások figyelembe vételével használhatja, így különösen tilos

- a szolgáltató rendszereinek használatával kéretlen reklámlevelek (SPAM) küldése;
- DOS/DDOS alapú vagy bármely más, a hálózatot veszélyeztető támadás;
- e-mail cím, IP cím vagy Ethernet MAC cím hamisítás;
- a rendszerben és hozzá kapcsolódó weboldalakon szexuális (kép, rajz, video) anyag elhelyezése vagy továbbítása;
- a szolgáltatással átvett IFRAME oly oldalon való közlése ahol szexuális(kép,rajz,video) található

A megrendelő elfogadja és vállalja az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott hálózatbiztonsági irányelvek (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) betartását.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti esetben a szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, valamint a 4.2. pont szerinti jogkövetkezmény alkalmazására.

A szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelő által a fenti jogszabályok megsértéséért, vagy egyébként a szerveren vagy az XML adatbázisban elhelyezett adatok tartalmáért, helyességért, illetőleg az elhelyezett adatok jogszabálysértő tartalmáért.

A megrendelő teljes felelősséget vállal továbbá a szerveren vagy tárterületen, illetőleg az XML adatbázisában elhelyezett adatok tartalmáért, a Magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályok esetleges megsértéséért, és tudomásul veszi, hogy az ebből eredő felelősségét a szolgáltatóra nem hárítja át.

3.2. A megrendelő a szolgáltatásokért a Szolgáltatási Szerződésben, illetőleg az annak elválaszthatatlan mellékletét képező díjtáblázatban határozza meg a szolgáltatás ellenértékét. (a továbbiakban: szolgáltatási díj). Amennyiben a Szolgáltatási szerződésben, illetőleg az annak elválaszthatatlan mellékletét képező díjtáblázatban feltüntetésre került szolgáltatási díj, úgy azon összeget a megrendelő minden naptári hónap 05.napjáig, előre köteles megfizetni a szolgáltató részére készpénzben vagy annak a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott számlaszámára történő átutalása útján. A felek jogviszonyában egy hónapnyi időtartam mindig a tárgyhónap 05 (ötödik) napjától a következő naptári hónap 05. (ötödik) napjáig tart.
A szolgáltató az adott hónapban esedékes szolgáltatási díjról a hónap első munkanapján értesítést küld a megrendelő e-mail címére, amelyet a megrendelő-az értesítésben foglalt összegben- a fenti időpontig köteles megfizetni a szolgáltató részére. Ezen határidő (azaz minden naptári hónap 05.napja) ún. Fix határidőnek minősül, ennek alapján a szolgáltató nem köteles a megrendelőnek póthatáridőt kitűzni, hanem a késedelem esetén a szolgáltató azonnal jogosulttá válik a 4.2 pontban foglalt jogkövetkezmény alkalmazására.

Amennyiben a megrendelő a hónap első napján a szolgáltatótól értesítést nem kapott, ennek tényét – a 4.2. pontban meghatározott jogkövetkezmény elkerülése érdekében- köteles haladéktalanul jelezni a szolgáltató felé.

A szolgáltató a megrendelő által megfizetett szolgáltatási díjról a jogszabályi előírásnak megfelelő számláját legkésőbb a szolgáltatási díj beérkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles kiállítani és postai úton megküldeni, vagy az elektronikus formában előállított számláját elektronikus úton eljuttatni a megrendelő részére. A megrendelő kijelenti, hogy a szolgáltató elektronikus számláját is elfogadja.

Az első havi szolgáltatási díj a Szolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. Amennyiben a szerződéskötésre nem az adott naptári hónap 5. napján kerül sor, a megrendelő csak a szolgáltatás igénybevételével arányos szolgáltatási díjat – azaz a díj 30-ad részének következő naptári hónap 5. napjáig még hátralévő napok szorzatával kapott összeget – kell megfizetnie.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj fizetése szempontjából minden megkezdett hónap egésznek számít, így amennyiben a kifizetéssel a fentiek szerint késedelembe esik, az általa a szolgáltató részére az előre kifizetett szolgáltatási díj visszakövetelésére nem jogosult.

A megrendelő a szolgáltatási díj, vagy egyéb, a szolgáltatót a Szolgáltatási szerződés ( beleértve a jelen ÁSZF) alapján megillető egyéb díj késedelmes megfizetése esetén köteles a jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb következmények mellett a Ptk.301/A§-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére is.

3.3 A megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltatási Szerződésben megadott adatai – a szolgáltató részére bemutatott vagy másolatban átadott személyi igazolvány és lakcímkártya, illetőleg cégkivonat, vállalkozási igazolvány alapján – a valóságnak megfelelnek, ennek alapján jogosult a jelen szerződés megkötésére.

A megrendelő hozzájárul az adatainak az ÁSZF 2.4. pontjában meghatározott kezeléséhez és a szolgáltató által azok nyilvántartásához, továbbá ahhoz, hogy nevét, cég nevét, weboldal elérésének címét (url) és az általa – a Szolgáltatási Szerződés és jelen ÁSZF alapján – igénybe vett szolgáltatások megnevezését a szolgáltató saját marketing és referencia céljaira felhasználja.

A megrendelő köteles a Szolgáltatási Szerződésben megadott adataiban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 15 napon belül jelezni a szolgáltató felé, a kapcsolattartásra megjelölt e-mail címet ide nem értve. Utóbbi adat megváltozása esetén a megrendelő a változást legkésőbb annak napján köteles a szolgáltató felé bejelenteni.

A megrendelő a jelen pontban foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén köteles az abból eredő teljes kár megtérítésére.

3.4. A megrendelő vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevétele folyamán bármilyen rendellenességet észlel, erről a szolgáltatót haladéktalanul értesíti, valamint Ő maga is igyekszik minden tőle elvárhatót megtenni, illetőleg a szolgáltatót – ha annak szükségessége merül fel – segíteni a rendeltetésszerű működés helyreállításáért.

4 A szerződés megszűnése

4.1. A határozott időtartamra létrejött Szolgáltatási Szerződés a határozott időtartam elteltével megszűnik, kivéve ha a felek a szerződést a lejáratot megelőzően közös megegyezéssel meghosszabbítják. Határozott időtartamra létrejött, Szolgáltatási Szerződés hosszabbítását a felek 30 nappal a határozott időtartam lejárta előtt, írásban tehetik meg.

A határozatlan időtartamra kötött Szolgáltatási Szerződés bármelyik fél rendes felmondásával – a felmondást követő naptári hónap 5. napjáig tartó felmondási idővel – szüntethető meg. A szerződés a felmondási idő utolsó napján szűnik meg. A Szolgáltatási Szerződés megszüntethető továbbá a felek közös megegyezésével is.

4.2. Rendkívüli felmondásnak csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén van helye, így különösen a szolgáltató akkor jogosult a Szolgáltatási Szerződés rendkívüli felmondására, ha a megrendelő:

- A szolgáltatási díjfizetéssel az ÁSZF 3.2. pontjában meghatározott határidőhöz képest késedelembe esik

- megszegi a jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározott kötelezettségeit, így különösen az ott felsorolt tilalmakat

megszegi az 5.1. pontban foglalt e-mail cím elérhetőségének követelményét

A megrendelő különösen akkor jogosult a Szolgáltatási Szerződés rendkívüli felmondására, ha a szolgáltató:

- a 2.1. – 2.2. pontokban meghatározott szolgáltatását az ott megjelölt kiesési időn kívül hosszabb időszakban nem biztosítja,

- megszegi az 5.1. pontban foglalt e-mail cím elérhetőségének követelményét

A szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a megrendelő részére a már megkezdett – 3.2. pontban meghatározottak szerint számítandó – hónapra igénybe vett szolgáltatás ellenértéke nem jár vissza. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés a megrendelő késedelembe esése folytán a szolgáltató rendkívüli felmondásával szűnt meg, a megrendelő csak az esetlegesen fennálló tartozásainak teljes összegében történő megfizetését követően tarthat igényt a Szolgáltatási Szerződés megújítására, azaz a szolgáltatásra történő visszakapcsolásra.

A rendkívüli felmondás a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal megszünteti.

4.3. Az ÁSZF 4.1. és 4.2. pontjaiban meghatározott felmondásnak kizárólag írásban, megfelelő indoklással ellátva van helye, amelyet a másik félnek postai úton vagy a Szolgáltatási Szerződésben kapcsolattartásra megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben kell kézbesíteni. A felmondás annak a másik fél által történő átvételével hatályosul.

A Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás időpontjában fennálltak.

4.4. Egyik fél sem felel a Szolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésért olyan estetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan esemény (vis major) merül fel, amely megakadályozza a szerződésszerű teljesítést. Ilyen körülménynek tekeintendő például a háborús cselekmények, a lázadás, a szabotázs, a robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzveszély, villámcsapás illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, továbbá a honvédelmi törvény vagy a rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

Ha vis major esemény miatt a szüneteltetés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik fél jogosult a Szolgáltatási szerződést az ÁSZF 4.2. pontjában meghatározottak szerint azonnali hatállyal felmondani. A vis major esemény bekövetkeztéről az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni. A teljesített szolgáltatások ellenében járó szolgáltatási díj kiegyenlítése alól a vis major körbe tartozó események nem jelentenek mentességet.

  1. Egyéb rendelkezések

5.1. A felek közötti kapcsolattartás a Szolgáltatási Szerződésben mindkét fél által meghatározott e-mail címre történő levelezés útján történik. A felek által a másik fél e-mail címére küldött valamennyi értesítés, számla vagy bármely más levél a kiküldést követő napon kézbesítetnek minősül (kézbesítési vélelem), kivéve, ha a küldő fél a levél kézbesítéséről megrendelőnek fel nem róható okból hibajelentést kap. Amennyiben a címzettől az e-mail cím megváltozása miatt, vagy egyébként hibabejelentés érkezik és a címzett a másik fél felé az e-mail címének esetleges megváltozását nem jelezte, úgy ez a szerződés súlyos megszegésének minősül, és a küldő fél – amennyiben a címzett a küldő esetleges szóbeli vagy telefonos értesítésére sem hajlandó a kézbesítésre megfelelő e-mail címet megadni – jogosult az ÁSZF 4.2. pontjában foglaltak szerint a Szolgáltatási Szerződést rendkívüli felmondására

5.2. felek büntetőjogi felelősségük tudatában kölcsönösen kijelentik, hogy tulajdonosként vagy meghatalmazottként jogosultak a Szolgáltatási Szerződés megkötésére, illetőleg az abban, valamint jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítésére.

5.3. A Szolgáltatási Szerződés kizárólag a felek megegyezésével módosítható, kizárólag és minden esetben a következő naptári hónap 5. napjától.

5.4. A felek Szolgáltatási Szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, és a Szolgáltatási Szerződésből illetőleg az annak részét képező, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitájukat igyekeznek békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén pedig kikötik a jogvitára hatáskörrel rendelkező rendes Budapesti Fővárosi bíróság kizárólagos illetékességét.

5.5. A Szolgáltatási Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó Magyar jogszabályok, így különösen a Ptk. Rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2013. július 1.